Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, plany ewakuacji

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Mając na uwadze obowiązujące przepisy i akty prawne, oferujemy Państwu pomoc związaną z dostosowaniem budynków, obiektów lub terenów do wymogów ochrony przeciwpożarowej poprzez opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, która jest wymagana dla niemalże każdego obiektu użyteczności publicznej, produkcyjno-magazynowego.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010, Nr 109, poz. 719).

Obowiązek sporządzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego spoczywa na właścicielach, zarządcach lub użytkownikach obiektów lub ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe.
W praktyce opracowanie instrukcji wiąże się z koniecznością posiadania pewnej wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być aktualizowana nie rzadziej, niż co 2 lata, a także po zmianach sposobu użytkowania obiektu, procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

W jakich obiektach wymagana jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być opracowana dla obiektów o kubaturze brutto przekraczającej 1000 m3 lub powierzchni strefy pożarowej obiektu innego niż budynek większej niż 1000 m2 przeznaczonych do wykonywania funkcji: użyteczności publicznej (urzędy, kina, biura, domy weselne, szkoły, przedszkola, szpitale, supermarkety itp.); zamieszkania zbiorowego (hotele, pensjonaty, sanatoria, domy wczasowe, domy opieki); w których występuje strefa zagrożenia wybuchem; produkcyjnych; magazynowych; inwentarskich (dla kubatury brutto przekraczającej 1500 m3).

Co powinna zawierać instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

 1. warunki ochrony przeciwpożarowej wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania obiektu;
 2. określenie wyposażenia obiektu w urządzenia ppoż. i gaśnice oraz sposób ich konserwacji;
 3. sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
 4. sposoby zabezpieczenia prac pod względem pożarowym jeśli takie mogą wystąpić;
 5. warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
 6. sposoby zapoznawania użytkowników obiektu z przepisami przeciwpożarowymi i treścią instrukcji;
 7. zadania i obowiązki w zakresie ochrony ppoż. dla stałych użytkowników obiektu;
 8. plany obiektów (w tym także usytuowanie i teren przyległy) zawierające m.in.:
  • powierzchnię, wysokość, liczbę kondygnacji
  • parametry pożarowe występujących substancji palnych
  • powierzchnię, wysokość, liczbę kondygnacji
  • parametry pożarowe występujących substancji palnych
  • odległość od obiektów sąsiadujących
  • występującą gęstość obciążenia ogniowego
  • kategorię zagrożenia ludzi, ilości osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach
  • lokalizacji pomieszczeń i stref zagrożenia wybuchem
  • podział na strefy pożarowe
  • wskazanie kierunków ewakuacji i wyjść ewakuacyjnych
  • wskazanie rozmieszczenia urządzeń ppoż. i gaśnic, głównych zaworów gazu, ppoż. wyłączników prądu itp.
  • hydrantów zewnętrznych i innych źródeł wody do celów ppoż.
  • wskazanie dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych
  • wskazanie dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych
  • wskazanie osób opracowujących instrukcję

PLANY EWAKUACJI

Plany ewakuacji to wywieszone tablice w obiekcie, przedstawiające rzuty kondygnacji z oznaczonymi wyjściami, drogami ewakuacyjnymi, rozmieszczeniem urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic itp.

Opracowanie planów ewakuacyjnych jest wymagane w:

 • publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
  (Dz. U z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.);
 • muzeach na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia (Dz. U. Nr 229, poz. 1528 ze zm.);

Oferujemy opracowanie planów ewakuacyjnych w programie CAD, czytelnych i estetycznych, ich wydruk w dowolnym formacie i oprawę w antyramy lub ramki aluminiowe.