Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, plany ewakuacji

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

 

Obowiązek sporządzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego spoczywa na właścicielach, zarządcach lub użytkownikach obiektów lub ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe. W praktyce opracowanie instrukcji wiąże się z koniecznością posiadania pewnej wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być aktualizowana nie rzadziej, niż co 2 lata, a także po zmianach sposobu użytkowania obiektu, procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

W jakich obiektach wymagana jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być opracowana dla obiektów o kubaturze brutto przekraczającej 1000 m3 lub powierzchni strefy pożarowej obiektu innego niż budynek większej niż 1000 m2 przeznaczonych do wykonywania funkcji: użyteczności publicznej (urzędy, kina, biura, domy weselne, szkoły, przedszkola, szpitale, supermarkety itp.); zamieszkania zbiorowego (hotele, pensjonaty, sanatoria, domy wczasowe, domy opieki); w których występuje strefa zagrożenia wybuchem; produkcyjnych; magazynowych; inwentarskich (dla kubatury brutto przekraczającej 1500 m3).

Podstawa prawna: § 6 ust. 8 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowalnych i terenów (Dz. U. 2010, Nr 109, poz. 719 ze zm.)

 

Co powinna zawierać instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

 1. warunki ochrony przeciwpożarowej wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania obiektu;
 2. określenie wyposażenia obiektu w urządzenia ppoż. i gaśnice oraz sposób ich konserwacji;
 3. sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
 4. sposoby zabezpieczenia prac pod względem pożarowym jeśli takie mogą wystąpić;
 5. warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
 6. sposoby zapoznawania użytkowników obiektu z przepisami przeciwpożarowymi i treścią instrukcji;
 7. zadania i obowiązki w zakresie ochrony ppoż. dla stałych użytkowników obiektu;
 8. plany obiektów (w tym także usytuowanie i teren przyległy) zawierające m.in.:
  • powierzchnię, wysokość, liczbę kondygnacji
  • parametry pożarowe występujących substancji palnych
  • powierzchnię, wysokość, liczbę kondygnacji
  • parametry pożarowe występujących substancji palnych
  • odległość od obiektów sąsiadujących
  • występującą gęstość obciążenia ogniowego
  • kategorię zagrożenia ludzi, ilości osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach
  • lokalizacji pomieszczeń i stref zagrożenia wybuchem
  • podział na strefy pożarowe
  • wskazanie kierunków ewakuacji i wyjść ewakuacyjnych
  • wskazanie rozmieszczenia urządzeń ppoż. i gaśnic, głównych zaworów gazu, ppoż. wyłączników prądu itp.
  • hydrantów zewnętrznych i innych źródeł wody do celów ppoż.
  • wskazanie dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych
  • wskazanie dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych
  • wskazanie osób opracowujących instrukcję

Podstawa prawna: § 6 ust. 8 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowalnych i terenów (Dz. U. 2010, Nr 109, poz. 719 ze zm.)