Ocena zagrożenia wybuchem

OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM

Zgodnie z § 37.1. rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010, Nr 109, poz. 719) na terenach i w obiektach, w których prowadzone są procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane należy dokonać oceny zagrożenia wybuchem.
Ocena powinna obejmować wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem, wyznaczenie odpowiednich stref zagrożenia wybuchem oraz wskazanie czynników zapłonowych.

Ocena zagrożenia wybuchem może stanowić podstawę do przeprowadzenia analizy i oceny ryzyka wybuchu, o której mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (Dz. U. Nr 138, poz. 931).

Oferujemy przeprowadzenie oceny zagrożenia wybuchem w zakresie i w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów:

  • kwalifikację pomieszczeń zagrożonych wybuchem,
  • klasyfikację stref zagrożenia wybuchem tj. wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem,
  • wskazanie (identyfikację) czynników mogących zainicjować zapłon mieszanin wybuchowych,
  • opracowanie zaleceń (określenie wymagań) wynikających z obowiązujących regulacji prawnych,
  • opracowanie dokumentacji, w tym graficznej dokumentacji zawierającej plany sytuacyjne obrazujące rodzaj i zasięg stref oraz lokalizację i identyfikację źródeł emisji.