Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

  • Post category:BHP

DOKUMENT ZABEZPIECZENIA PRZED WYBUCHEM

Obowiązek opracowania „Dokumentu zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem”, wynika z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lipca
2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (Dz. U. Nr 138, poz. 931):

„§ 4.4. Pracodawca dokonuje kompleksowej oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej, zwanej dalej „oceną ryzyka”, biorąc pod uwagę co najmniej:

  • prawdopodobieństwo i czas występowania atmosfery wybuchowej;
  • prawdopodobieństwo wystąpienia oraz uaktywnienia się źródeł zapłonu, w tym wyładowań elektrostatycznych;
  • eksploatowane przez pracodawcę instalacje, używane substancje i mieszaniny, zachodzące procesy i ich wzajemne oddziaływania;
  • rozmiary przewidywanych skutków wybuchu.

Ocena ryzyka obejmuje również miejsca pracy, które są albo mogą być połączone poprzez otwory z innymi miejscami, gdzie może wystąpić atmosfera wybuchowa.”
„§ 7. 1. Pracodawca, przed udostępnieniem miejsca pracy, powinien sporządzić dokument zabezpieczenia przed wybuchem, na podstawie oceny ryzyka, o której mowa w § 4 ust. 4 i 5.”

Oferujemy opracowanie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem w zakresie i w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu MG. Przy opracowaniu uwzględnione będą także zalecenia krajowych i zagranicznych wytycznych związanych z dyrektywami ATEX.