Uzgadnianie projektów

UZGADNIANIE PROJEKTÓW POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działku lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej   (Dz. U. z 2012, poz. 1722). 

Uzgodnienie dokumentacji pod względem ochrony przeciwpożarowej (po jego weryfikacji) potwierdzane jest przez ostemplowanie i podpisanie projektu na częściach rysunkowych rzutu kondygnacji podstawowej budynku oraz mapie zagospodarowania działki lub terenu.

Uzgodnień dokonują na wniosek projektanta lub inwestora powołani przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Na życzenie inwestora lub projektanta uzgadniane mogą być projekty dotyczące obiektów nie podlegających obowiązkowej ocenie zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

Obiektami budowlanymi istotnymi ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, których projekty zagospodarowania działki lub terenu, projekty architektoniczno-budowlane oraz projekty techniczne wymagają
uzgodnienia, są:

      a)   budynek zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V;

      b)   budynek średniowysoki (SW), wysoki (W) lub wysokościowy (WW), zawierający strefę pożarową       
      zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III lub ZL IV;

      c)   budynek niski (N) zawierający strefę pożarową o powierzchni przekraczającej 1000 m2, zakwalifikowaną do 
     kategorii zagrożenia ludzi ZL III, obejmującą kondygnację nadziemną inną niż pierwsza;

      d)  obiekt budowlany inny niż budynek, przeznaczony do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego,     
     w którym przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób na
     powierzchni do 2000 m2;

      e)   obiekt budowlany zawierający strefę pożarową PM, wolnostojące urządzenie technologiczne lub zbiornik poza
      budynkami, silos oraz plac składowy albo wiata, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z następujących warunków:
   ü  powierzchnia strefy pożarowej przekracza 1000 m2 i gęstość obciążenia ogniowego przekracza 500 MJ/m2,
      ü  łączna powierzchnia stref pożarowych PM w obiekcie budowlanym przekracza 2000 m2 i gęstość
          obciążenia ogniowego w 
tych strefach w przeliczeniu na ich łączną powierzchnię przekracza 500 MJ/m2,
      ü  powierzchnia strefy pożarowej PM przekracza 5000 m2,
      ü  występuje zagrożenie wybuchem;

      f)    garaż:
     ü  wielokondygnacyjny,
     ü  jednokondygnacyjny zamknięty, wymagający zastosowania urządzenia oddymiającego lub stałego
         samoczynnego 
urządzenia gaśniczego wodnego,
     ü  zawierający w strefie pożarowej stanowiska postojowe przeznaczone dla więcej niż 20 samochodów na
         stanowiskach 
wielopoziomowych;

      g)   obiekt budowlany objęty obowiązkiem stosowania systemu sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń
      gaśniczych lub dźwiękowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepisów w sprawie ochrony
      przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;

      h)  stanowisko postojowe dla pojazdu przewożącego towary niebezpieczne oraz parking, na który jest usuwany
     pojazd przewożący towary niebezpieczne;

      i)    obiekt budowlany stanowiący źródło wody do celów przeciwpożarowych, w tym sieć wodociągowa
     przeciwpożarowa z hydrantami zewnętrznymi, przeciwpożarowy zbiornik wodny, oraz stanowisko czerpania
     wody do celów przeciwpożarowych;

      j)     tunel o długości ponad 100 m przeznaczony do ruchu pojazdów lub pieszych;

      k)   obiekt jądrowy;

      l)    obiekt budowlany z instalacją fotowoltaiczną o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW;

      m) drogi pożarowe do obiektów, niestanowiące dróg publicznych, wymagane przepisami rozporządzenia
      wydanego na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

W przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, a także zapewniania drogi pożarowej do obiektu budowlanego, gdy ze względu na charakter lub rozmiar robót niezbędne jest sporządzenie projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego lub projektu technicznego, którego rozwiązania projektowe dotyczą warunków ochrony przeciwpożarowej w/w obiektów budowlanych wymagane jest uzgodnienie.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działku lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej                    (Dz. U. z 2012, poz. 1722).