Uzgadnianie projektów

UZGADNIANIE PROJEKTÓW POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

 Specpoż – Usługi BHP i PPOŻ. oferuje uzgadnianie projektów budowlanych i projektów urządzeń przeciwpożarowych w zakresie i w trybie zgodnym z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu [1] i [2]

Podstawa prawna:
[1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2003 r., nr 121, poz. 1137 ze zm.);
[2] Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010, Nr 109, poz. 719).

 1. Celem uzgodnienia projektu pod względem ochrony przeciwpożarowej jest weryfikacja zastosowanych przez projektanta zabezpieczeń przeciwpożarowych, bezpieczeństwa konstrukcji, warunków ewakuacji itp.
 2. Uzgodnienie projektu (po jego weryfikacji) potwierdzane jest przez ostemplowanie i podpisanie projektu na częściach rysunkowych rzutu kondygnacji podstawowej budynku oraz mapie zagospodarowania działki lub terenu.
 3. Uzgodnień dokonują na wniosek projektanta lub inwestora powołani przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
 4. Na życzenie inwestora lub projektanta uzgadniane mogą być projekty dotyczące obiektów nie podlegających obowiązkowej ocenie zgodności z wymaganiami ochrony celem sprawdzenia prawidłowości ich sporządzenia.
  Uzgodnieniu pod względem ochrony przeciwpożarowej podlegają projekty budowlane:
  • budynku zawierającego strefę pożarowa zakwalifikowana do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V;
  • budynku należącego do grupy wysokości: średniowysokie (SW), wysokie (W) lub wysokościowe (WW), zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III lub ZL IV;
  • budynku niskiego zawierającego strefę pożarowa o powierzchni przekraczającej 1000 m2, zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, obejmującą kondygnację nadziemna inną niż pierwsza;
  • obiektu budowlanego innego niż budynek, przeznaczonego do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w którym przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób na powierzchni do 2000 m2;
  • budynku zawierającego strefę pożarową produkcyjną lub magazynową (PM), wolnostojącego urządzenia technologicznego lub zbiornika poza budynkami oraz placu składowego albo wiaty, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z następujących warunków:
   • strefa pożarowa produkcyjna lub magazynowa (PM) wymienionych obiektów budowlanych ma powierzchnię przekraczającą 1000 m2 oraz gęstość obciążenia ogniowego przekraczającą 500 MJ/m2,
   • występuje zagrożenie wybuchem,
   • strefa pożarowa produkcyjna lub magazynowa (PM) wymienionych obiektów budowlanych ma powierzchnię przekraczającą 5 000 m2 i gęstość obciążenia ogniowego mniejsza niż 500 MJ/m2;
  • garażu wielopoziomowego oraz garażu zamkniętego o więcej niż 10 stanowiskach postojowych;
  • obiektu budowlanego objętego obowiązkiem wykonania systemu sygnalizacji pożarowej (SSP), stałych urządzeń gaśniczych (SUG) lub dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO);
  • parkingu przeznaczonego dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne;
  • sieci wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami zewnętrznymi przeciwpożarowymi, przeciwpożarowego zbiornika wodnego oraz stanowiska czerpania wody do celów przeciwpożarowych;
  • tunelu o długości ponad 100 m.

Uzgodnienie wymagane jest także w przypadku:

 1. odbudowy,
 2. rozbudowy,
 3. nadbudowy,
 4. przebudowy obiektu budowlanego,
 5. zmiany sposobu użytkowania obiektu o którym mowa wyżej, w przypadku gdy ze względu na charakter lub rozmiar robót niezbędne jest sporządzenie projektu budowlanego, którego rozwiązania projektowe dotyczą warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego.