Ekspertyzy, odstępstwa, analizy, opinie

EKSPERTYZY PRZECIWPOŻAROWE, OPINIE Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Zakres usług obejmuje opracowywanie m.in.:

  • ekspertyz technicznych (przeciwpożarowych, techniczno-budowlanych) uzgadnianych z właściwym Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej; wynikających z paragrafu 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
  • ekspertyz technicznych dotyczących drogi pożarowej i przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego pożaru (hydranty zewnętrzne) uzgadnianych z właściwym Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej; wynikających z paragrafu 8 ust. 3 oraz paragrafu 13 ust. 4 Rozporządzenia MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych,
  • ekspertyz rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych wymaganych przy zgłoszeniu zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych wynikających z art. 71 ust. 2a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
  • opinii technicznych do projektów architektoniczno-budowlanych,
  • warunków ochrony przeciwpożarowej do projektów architektoniczno-budowlanych i technicznych,
  • innych opinii z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Rozwiązania zamienne zapewniające niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej mogą być zastosowane w określonych przypadkach, gdy budynek nie spełnia wymagań techniczno-budowlanych oraz wynikających z przepisów przeciwpożarowych.