Ekspertyzy, odstępstwa, analizy, opinie

EKSPERTYZY TECHNICZNE, ODSTĘPSTWA, ANALIZY, OPINIE

Specpoż – Usługi BHP i PPOŻ. oferuje wykonanie opinii, analiz, ocen i ekspertyz dotyczących stanu ochrony przeciwpożarowej obiektu.
Zakres oferty obejmuje m.in.:

 • opracowanie ekspertyz z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym dotyczących rozwiązań zastępczych w stosunku do wymaganych przepisami techniczno- budowlanymi oraz rozwiązań zamiennych w stosunku do wymaganych przepisami przeciwpożarowymi,
 • opracowanie opinii dotyczących istniejących lub wymaganych rozwiązań z zakresu ochrony przeciwpożarowej itp.,
 • opracowanie analiz i ocen z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Rozwiązania zamienne zapewniające niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej mogą być zastosowane w określonych przypadkach, gdy budynek nie spełnia wymagań techniczno-budowlanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej:

1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2003 r., nr 121, poz. 1137 ze zm.);

Zgodnie § 16 ust. 1 rozporządzenia [1] właściwy komendant wojewódzki PSP wyraża zgodę, wyraża zgodę pod warunkiem lub nie wyraża zgody, na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż odkreślono w przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach określonych w tych przepisach, oraz na stosowanie rozwiązań zamiennych, zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpożarowych.

2. Rozporządzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002, Nr 75, poz. 690 ze zm.)

Wymagania, o których mowa w § 1 rozporządzenia [2] dotyczące przypadków określonych w § 2 ust. 1 i 2, mogą być spełnione w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo – rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim PSP.

Przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynków określonych w § 2 ust. 3a wymagania, o których mowa w § 1 rozporządzenia [2], z wyłączeniem wymagań charakterystyki energetycznej, mogą być spełnione w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, stosownie do wskazań, o których mowa w ust. 2, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim PSP.

3. Rozporządzenie MSWiA dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719)

Zgodnie z § 1 ust. 2 rozporządzenia [3] w przypadkach szczególnie uzasadnionych uwarunkowaniami lokalnymi, wskazanymi w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, dopuszcza się, w uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim PSP, stosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymienionych w:
§ 19 (hydranty 25),
§ 23, (pobór wody z hydrantów),
§ 24 (zasilanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej),
§ 25 ust. 1, 2, 5 i 6 (instalacja wodociągowa przeciwpożarowa),
§ 27 ust. 1 i 2 (stałe urządzenia gaśnicze),
§ 28 ust. 1 (system sygnalizacji pożarowej),
§ 29 ust. 1 (dźwiękowy system ostrzegawczy),
§ 38 ust. 1 (pasy przeciwpożarowe w lasach),
zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu.

4. Rozporządzenie MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030).

Zgodnie z § 8 ust. 3 oraz § 13 ust. 4 rozporządzenia [4] w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy spełnienie wymagań dotyczących przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz doprowadzenia drogi pożarowej do obiektu budowlanego jest niemożliwe ze względu na lokalne uwarunkowania lub jest uzasadnione przyjęcie innych rozwiązań, na wniosek właściciela budynku, obiektu budowlanego lub terenu, dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych, które zapewniają niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, uzgodnionych z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim PSP.

 1. Zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane w przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7, a zatem w odniesieniu do budynków – od przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 2. Odstępstwo takie nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, a w stosunku do obiektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo budowlane, ograniczenia dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz nie powinno powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych.
 3. W myśl art. 9 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane, wniosek do ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo, właściwy organ składa przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
 4. Wniosek ten powinien zawierać:
  • charakterystykę obiektu oraz w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie – również projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy;
  • szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa;
  • propozycje rozwiązań zamiennych;
  • pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską;
  • w zależności od potrzeb – pozytywną opinię innych zainteresowanych organów.