Nadzór inwestycyjny, przygotowanie do odbiorów

NADZÓR INWESTYCYJNY

Zdarzają się takie sytuacje, że gotowy budynek posiadający wszelkie uzgodnienia nie spełnia wymogów przeciwpożarowych ze względu na błędy, które nie zostały wychwycone na etapie opracowywania projektu budowlanego i realizacji inwestycji.
Jakiekolwiek późniejsze zmiany pociągają za sobą dodatkowe koszty, a przede wszystkim odwlekają odbiór budynku w czasie.

Mając na uwadze powyższe oferujemy Państwu nadzór inwestycyjny:

na etapie opracowywania projektu budowlanego (dla projektantów i inwestorów) polegających m.in. na:

 • opracowywaniu warunków ochrony przeciwpożarowej dla budynków,
 • doradztwie i konsultacji przy opracowywaniu projektów,
 • opracowywaniu ocen zagrożenia wybuchem,
 • analizie projektu pod kątem przepisów przeciwpożarowych,
 • uzgadnianiu projektów pod względem ochrony przeciwpożarowej,

na etapie realizacji inwestycji (dla inwestorów i wykonawców):

 • kontroli procesu budowlanego pod kątem ochrony przeciwpożarowej,
 • przygotowaniu budynku do odbioru przez straż pożarną.

PRZYGOTOWANIE BUDYNKU DO ODBIORU

Częstym obowiązkiem nakładanym na inwestorów w decyzjach pozwolenia na budowę jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. Wiąże się to m.in. ze zgłoszeniem do organów Państwowej Straży Pożarnej zakończenia budowy i zamiaru przystąpienia do użytkowania budynku w myśl art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Naszą intencją jest jak najlepiej przygotować obiekt do odbioru przez straż pożarną
i skrócić do minimum czas niezbędny do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Proponujemy m.in. pomoc w zakresie:

 • opracowania wykazu podstawowej dokumentacji niezbędnej do przekazania inwestycji w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • sprawdzenia kompletności dokumentów niezbędnych do odbioru pod kątem wymagań ppoż.,
 • uczestniczenia w przeprowadzeniu funkcjonalnych prób współdziałania instalacji i urządzeń ochrony przeciwpożarowej w oparciu o przyjęte procedury w scenariuszu pożarowym,
 • opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 • oznakowania budynku znakami ewakuacyjnymi i ochrony przeciwpożarowej,
 • wyposażenie budynków w podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnice).